Trapper i fælles adgangsveje

Tjekliste for trapper i fælles adgangsveje

Tjekliste BR 15

Version 5 (mål for repos pr etagespring rettet), marts 2017.

Trappe i fælles adgangsgvej

Husk i tidlig planlægning:

  • Der skal disponeres ekstra plads til fx hovedtrapper med lavere hældning (større grund og evt. mindre stigning)
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. BR 15 3.2.2. stk. 1 Krav Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. Efter arbejdsmiljølovgivningen skal gangbredder i visse erhvervsbyggerier også dimensioneres, så der kan benyttes særlige transportmidler som f.eks. trucks. De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje C
Fælles adgangsveje skal skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. BR 15 3.2.2. stk. 1 Krav Formålet er at gøre adgangsvejene nemme at orientere sig på for synshandicappede. C
Fri bredde mindst 1,5 m SBi-anv. Vejl. Bredde min. 1,5 m, tillader en gangbesværet og en ledsager at følges B
Fri bredde mindst 1,8 m SBi-anv. Vejl. Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik af
gående i begge retninger.
B
Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. DS/ISO 21542 Vejl. Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. B

Fælles adgangsveje skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning.

LRV 30

LRV 60

SBi-anv. Vejl.

Farver kan fx gøre dørkarme, døre og fodlister mm. mere synlige, hvis der er en forskel i kontrast til væggenes farve. Steder med fare markeres ekstra tydeligt, f.eks. trinforkanter.

Anbefalet kontrast i forhold til væg- og gulvfarver, udtrykt som forskel i lysrefleksionsværdi
(LRV) efter NCS*-skalaen:

- Dørkarme, døre og fodlister: Min. 30 (eller forskel i lyshed min. 0,4)

- Steder med fare, f.eks. trinforkanter: Min. 60 (eller forskel i lyshed min. 0,75)

* NCS står for Natural Color System, se [www.ncs.se].

B
Markering af overordnede adgangsveje SBi-anv. Vejl. Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B
Blændfrie lyskilder SBi-anv. Vejl. Lyskilderne bør være blændfrie, fx ved at afskærme lyskilden, og bratte overgange fra stærkt lys til mørke bør undgås. B
Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og lofthøjde efter den tilsigtede brug. BR 15 3.2.2, stk. 3 Krav C
Fri bredde af trappe mellem håndlister mindst 1,0 m BR 15 3.2.2, stk. 3 Vejl. Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde er mindst 1,0 m og den fri lofthøjde er mindst 2,1 m.
Hvis der er mange brugere bør bredden forøges tilsvarende. Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side - mellem væg, spindel eller lignende og håndliste.


C
Fri bredde af trappe mellem håndlister mindst 0,9 m, når der kun er få brugere BR 15 3.2.2, stk. 3 Vejl. Hvis der kun er få brugere - som fx i tofamiliehuse - kan kravet opfyldes med en fri bredde på mindst 0,9 m. Hvis der er mange brugere bør bredden forøges tilsvarende. Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side - mellem væg, spindel eller lignende og håndliste.


C
Fri loftshøjde mindst 2,1 m målt  over ganglinje BR 15 3.2.2, stk. 3 Vejl. Højden måles over ganglinjen. C
Trapper i fælles adgangsveje skal have en hældning (grund og stigning), der gør dem lette og sikre at gå på. BR 15 3.2.2, stk. 4 Krav Trapper med lavere hældning (lavere stigning og dybere grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at gå på. Grunden måles i ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog højst 0,5 m fra den indre håndliste. C
Trappers stigning må ikke være større end 180 mm. BR 15 3.2.2, stk. 4 Krav C
På ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 280 mm - i beboelsesbygninger dog mindst 250 mm. BR 15 3.2.2, stk. 4 Krav C
På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 200 mm. BR 15 3.2.2, stk. 4 Krav C
Spindel- og vindeltrapper undgået SBi-anv. Vejl. SBi anbefaler ikke spindel- og vindeltrapper i fælles adgangsveje, da de er vanskelige for synshandicappede at orientere sig på. B
Trapper bør forsynes med stødtrin BR 15 3.2.2, stk. 4 Vejl. C
Det yderste af trinfladen samt trinforkant bør markeres med kontrastfarve. BR 15 3.2.2, stk. 4 Vejl. C
Samme grund og stigning på hele trappeløbet SBi-anv. Vejl. Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. B
Trinflader bør være vandrette. SBi-anv. Vejl. B
Trinflader bør være skridhæmmende SBi-anv. Vejl. B
Trappeformlen overholdt SBi-anv. Vejl. 1 trinflade (grund) + 2 trinhøjder (stigning) = 610 - 630 mm B
Lav hældning hvis der er mange brugere, fx i erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og institutioner DS 3028 Vejl. Anvendes trappeformlen kan fx en trinflade (grund) på 320 mm og en trinhøjde (stigning) på 150 mm anbefales. B
Højst 2,5 m højdeforskel for hvert trappeløb (rettet marts 2017) SBi-anv. Vejl. Gangbesværede kan have brug for et hvilerepos mellem etagerne. Reposen kan også reducere skaderne som følge af et evt. fald på trappen. Ved 2,5 m højdeforskel kan etagespring op til 5 m projekteres med kun en enkelt hvilerepos. Desuden åbnes mulighed for frihøjde på 2,2 m eller mere under reposen, afhængig af trappekonstruktionen. B

Markering med god kontrast

LRV 60

SBi-anv. Vejl. Forsøg har vist, at fx 5 cm brede bånd med en forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) på 60 eller mere i forhold til trinfladen kan anvendes. En forskel i lyshed på 0,75 efter NCS-skalaen kan også bruges som vejledende værdi. En stor forskel i LRV på anlægstidspunktet tager højde for evt. tilsmudsning, slid og blegning under brug. B
Belægningsskift ovenfor trapper SBi-anv. Vejl. Det anbefales at der ovenfor trapper i fælles adgangsveje udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde, på samme måde som for udendørs trapper. Se Kap. 2.6.3. stk. 3. B
Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. BR 15 3.2.3, stk. 1 Krav C
Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. BR 15 3.2.3, stk. 1 Krav C
Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. Giver fx halvsidigt lammede mulighed for at holde fast i en håndliste C
Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Håndlister i begge sider også på smalle trapper SBi-anv. Vejl. Af hensyn til halvsigt lammede bør også smalle trapper forsynes med håndlister i begge sider. B
Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. Øger sikkerheden mod fald ud over værnet.. C
Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappeløb C

Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås.

Trappeværn underside

BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. Sikrer synshandicappede mod at gå ind i trappens underside C
Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Håndlister udføres med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter SBi-anv. Vejl. Tværsnit som de fleste mennesker kan holde fast omkring B
Håndlister udføres med en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm SBi-anv. Vejl. Giver plads til at få hånden omkring håndlisten B
Håndlister føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper og afsluttes vandret SBi-anv. Vejl. Giver gangbesværede støtte til at klare det sidste trin på trappen, og fortæller synshandicappede, at trappen slutter. B
Håndlister føres ubrudt hen over reposer SBi-anv. Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappeløb B
Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner. BR 15 3.2.3, stk. 2 Krav C
Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader. BR 15 3.2.3, stk. 2 Vejl. C
Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. BR 15 3.2.3, stk. 2 Vejl. C
Åbninger i værn dimensioneres efter DS/EN 1176-1 stk. 4.2.7.2 SBi-anv. Vejl. For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i standarden DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, stk. 4.2.7.2., hvor en stump kile på 89 x 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Fx bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve B
Åbninger mellem trin dimensioneres efter DS/EN 1176-2 stk. 4.2.7.2 SBi-anv. Vejl. Ved åbne trapper uden stødtrin bør det sikres, at en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i standarden DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, stk. 4.2.7.2., hvor en stump kile på 89 x 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne mellem trinene. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Det kan fx sikres ved at påsætte lister under trinene, så mellemrummet bliver mindre end 89 mm og ved at trinene er stive nok til at bestå ovennævnte prøve. B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 24. marts 2017