Elevatorer

Tjekliste for elevatorer

Tjekliste for elevatorer

Version 2, rettet april 2009

Elevator set udefra Elevator type 2


EmneKildeTypeUddybningKva-litet*OK?
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage).BR 08 3.2.1 stk. 2KravNiveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer.C

Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Gitterrist og stok

Opmærksomhedsfelt knop

BR 08 3.2.1 stk. 2Krav

Hvis en elevatordør åbner til det fri skal den markeres med farve eller ændret følbarhed i belægningen.

Ændret belægning foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen. Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. En ændret belægning kan fx etableres med:

- En nedsænket skraberist i niveau med den omgivende belægning. Hulstørrelse på den smalle led højst 9 mm, så den hvide stok ikke går igennem risten.

- En ændring af selve belægningen i form af et såkaldt opmærksomhedfelt, fx specielt fremstillede fliser med 5 mm høje knopper, evt. chaussésten.

Den omgivende, plane belægning bør have så få fuger og ujævnheder som muligt, og opmærksomhedsfeltet bør have en forskel i lysrefleksionsværdi på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen)

C
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen.BR 08 3.2.1 stk. 2Vejl.Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre og til elevatorer. De kan dog eventuelt bruges til at skabe niveaufri adgang indenfor den enkelte enhed. Se tjekliste for løfteplatforme og trappelifte.C
Fælles adgangsveje bør foran elevatorer være mindst 1,5 m brede.SBi-anv. 216Vejl.Tillader de fleste kørestolsbrugere at vende foran elevatorenB

Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. 


DS 3028Vejl.Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.B
Markering af overordnede adgangsvejeSBi-anv. 216Vejl.Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B
Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager.BR 08 3.2.2 stk. 2KravEvt. elevator placeres så alle enheder på en etage kan nås med elevatorenC
Bestemmelserne i 3.2.2 stk. 2 omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lift eller lignende. Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator.BR 08 3.2.2 stk. 2Vejl.Alle enheder på etagerne incl. eventuelle altaner skal kunne nås uden at møde trin.C
I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen.BR 08 3.2.2, stk. 5KravEn bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager. Kælder medregnes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af etageantalletC
Elevator i bygninger med 2 etagerSBi-anv. 216Supp. Vejl.Hvis der skal være adgang for fx kørestolsbrugere til en bygning i 2 etager, skal der specifikt kræves elevator for dette antal etagerB
Elevatorer placeret centraltSBi-anv. 216Vejl.I nybyggerier bør elevatorer placeres centralt for bygningens væsentligste funktioner, så der opnås korte transporttider og enkle transportveje til elevatorerne. Elevatorernes kapacitet og antal bør afpasses behovet i bygningen.B

I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer - Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap.


BR 08 3.2.2, stk. 6Krav

Mindst en elevator skal indvendigt være mindst 1,4 m i dybden og 1,1 m i bredden, og have en dør på 0,8 m anbragt i en kort side.

Bestemmelsen gælder i hver opgang for bygninger med flere opgange.

C
Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder minielevatorer, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk. 2. BR 08 3.2.2, stk. 6Vejl.C
Minielevator med størrelse mindst 1,25 m i dybden og 1,0 m i bredden, dør på 0,8 m i en kort sideSBi-anv. 216Vejl.Hvis minielevatorer installeres anbefales indvendigt mindst 1,25 m i dybden og 1,0 m i bredden, med en dør på 0,8 m anbragt i en kort side. Kan medbringe 1 person i en lille eller mellemstørrelse kørestol. Svarer til en type 1 elevator efter DS/EN 81-70.
Hvis 1,4 m i dybden bibeholdes, kan væsentlig flere kørestolsbrugere stadig komme ind.
D
Elevator som kan medbringe større kørestoleSBi-anv. 216Vejl.Elevatorer, der skal kunne medbringe personer med større kørestole, skal være dybere, mindst 1,7 m, og have en dørbredde på mindst 0,9 m. B

Elevator som kan medbringe en ambulancebåre

Elevator med båre

SBi-anv. 216Vejl.Elevatorer, der skal kunne medbringe en ambulancebåre, skal have en dybde på mindst 2,1 m med døråbning i elevatorens smalle side.B
Elevator tilpasset personer med stort plejebehovSBi-anv. 216Vejl.I byggeri til personer med stort plejebehov kan der være behov for elevatorer med indre mål på 2,4 m x 1,85 m og døråbninger på 1,4 m.A
Ekstra indvendig størrelse hvis elevator har døre i to tilstødende siderSBi-anv. 216Vejl.Elevatorer med døre i to tilstødende sider bør have et indvendigt mål på min 1,8 m x 1,8 m, hvis fx el-kørestolsbrugere skal kunne komme ind og ud. Det vil kræve en 90 graders vending inde i elevatoren. Det nødvendige indre elevatormål afhænger af dørenes placering og bredde.B

Udformning af elevator efter DS/EN 81-70

Vandret panel

BR 08 3.2.2, stk. 6KravMindst en elevator skal udformes i henhold til standarden DS/EN 81-70 (Dansk Standard, 2003c).  Det betyder bl.a. at betjeningsknapper skal være følbare, at tal og bogstaver for etager skal kunne ses og føles, at det kan høres og føles, når knapper aktiveres, og at en stemme oplyser hvilken etage, der stoppes på. Standarden fortæller også, at etageknapper og anden betjening indvendigt skal sidde i højden 0,9 – 1,1 m (højst 1,2 m) samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 mC
Bestemmelsen gælder i hver opgang for bygninger med flere opgange.BR 08 3.2.2, stk. 6Vejl.  C 
Betjening indvendigt i højde 0,9 -1,1 m; max. 1,2 mDS/EN 81-70KravBetyder at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne. C 
Betjening udvendigt  i højde 0,9 -1,1 mDS/EN 81-70KravBetyder at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.C 
Tilkaldeknapper min. 0,5 m fra hjørneDS/EN 81-70KravBetyder at de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.C 
Betjeningsknapper indvendigt min. 0,4 m fra hjørneDS/EN 81-70KravBør øges til min. 0,5, så de fleste personer i kørestol kan nå knapperne.C 
Stemme som fortæller hvilken etage der stoppes påDS/EN 81-70KravFortæller synshandicappede om den rigtige etage er nåetC 
Bredde af fælles adgangsvej foran elevator mindst 1,3 mBR 08 3.2.2, stk. 6KravPladsen regnes for at være en fælles adgangsvej og skal derfor være mindst 1,3 mC
Plads foran elevator mindst 1,5 x 1,5 mSBi-anv. 216Vejl.Gør at de fleste personer i kørestol kan vende foran elevatorenB

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:

Kvalitetsniveau DKvalitet lidt under bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau BEvt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau AKvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Vandret panel

Fig.: Eksempel på vandret betjeningspanel fra DS/EN 81-70 med store knapperForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 28. april 2009