Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

Tjekliste for handicaptilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

Kontrolelementer og displays

Brugerbetjent udstyr

Husk i tidlig planlægning:

  • Placering fri af hjørner, betjening for siddende og stående
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan udformning, at det såvel auditivt som visuelt tilkendegives, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er etableret. BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal med lyd og lys fortælle, at anlægget er aktiveret, og at der er forbindelse til modtageren. Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet være markeret med en følbar (taktil) markering, f.eks. en forhøjet prik midt på tasten. C
Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet være markeret med taktil identifikation. BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav C
Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i en højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/terræn. BR 15 3.2.1 stk. 2 Vejl.

Automatiske døre, porttelefoner og lign. bør kunne betjenes både siddende og stående. Derfor bør knapper m.m. placeres:

- i højde 0,90 – 1,20 m
- min 0,5 m fra indvendige hjørner.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres modsat dørens hængslingsside. Herved bliver afstanden til dørhåndtag mindst mulig og betjeningen lettes. Samtidig har blinde lettere ved at finde anlægget.

C
Brugerbetjente knapper, automater og udstyr SBi-anv. Vejl. For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til BR 15 kap. 3.5 samt til 'Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg' (SBi for Erhvervs- og Byggestyrelsen, It- og Telestyrelsen, 2007). B
Betjening fri af døropslag SBi-anv. Vejl. Anvendes dørautomatik, der kræver brug af kontakt, bør denne anbringes min. 1 m fra døropslaget, så kørestolsbrugere og gangbesværede ikke rammes af døren. Dørautomatik af typen med berøringsløs føler anbefales, og her justeres føleren således, at døren når at åbne, inden man når hen til den. Ellers risikerer fx blinde at blive ramt af døren. B
Indretning af brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrettede servicefunktioner, skal udføres, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat. BR 15 3.5, stk.1 Krav De brugerbetjente anlæg, som bestemmelsen omfatter, svarer i øvrigt til afgrænsningen i byggelovens § 2, stk. 2 og 3 og undtagelserne i kapitel 1.2. C
Adgangsarealet foran de i stk. 1 nævnte brugerbetjente anlæg skal være mindst 1,3 m bredt og niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes. BR 15 3.5, stk.2 Krav Kravet svarer til adgangskravet for de ubebyggede arealer til bygninger i kapitel 2. Kravet kan bl.a. opfyldes ved udligning i terræn eller ved etablering af de i kapitel 3 omtalte ramper. C
De i stk. 1 nævnte brugerbetjente anlæg skal placeres i en højde, så de kan betjenes af en person i kørestol. BR 15 3.5, stk.3 Krav Kravet kan også opfyldes ved, at selve anlægget kan sænkes og hæves. C

Indretning efter vejledning udarbejdet for EBST og ITST

 

SBi-anv. Suppl. vejl.

Indretning af brugerbetjente anlæg, så de kan benyttes af mennesker med nedsat funktionsevne, omfatter hensyntagen til fx:

- betjeningshøjder
- afstande
- skærme
- betjeningskraft 
- lys
- lyd
- samspil med handicapkompenserende udstyr.

Se 'Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg' (SBi for Erhvervs- og Byggestyrelsen, It- og Telestyrelsen, 2007).

B*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

 

 

Eksempel på pladsforhold ved reception (kilde: DS/ISO 21542):

Pladsforhold ved reception

 

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017