Ombygninger

Tjekliste for ombygninger

Tjekliste BR 10

Version 2, september 2013 (Tekst opdateret). Hent Word-udgave her.

Krav ved byggetilladelse

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?

Bygningsreglementet skal følges ved ombygninger, der defineres som væsentlige

Væsentlig ombygning før

Væsentlig ombygning efter

BR 10 Krav

Bygningsreglementets bestemmelser for nybyggeri skal som udgangspunkt også følges ved ombygninger.

Ordet "Væsentlig" betyder i bygningsreglementets forstand, at ombygningen berører et emne med en tilgængelighedsbestemmelse. "Væsentlig" forstås ikke som omfang, pris eller størrelse.

Eksempel: Selv om der kun flyttes placering af et indgangsparti og sættes en bredere dør i, er der tale om en "væsentlig" ombygning i forhold til BR, fordi indgangsdøre har en tilgængelighedsbestemmelse hæftet på sig.

Det vil normalt betyde, at der skal tilføjes ramper og vandret areal udenfor indgangspartiet.

Hvis der er tale om vedligehold, hvor fx indgangsdørene udskiftes med tilsvarende nye døre med samme placering og dimensioner, regnes udskiftningen normalt ikke for en ombygning.

C
Ombygningsbestemmelsen i BR 10: Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i kapitel 3, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen.

Indgribende ændring
BR 10 3.1 stk. 2 Krav

Bygningsreglementet skal som udgangspunkt altid følges ved ombygninger.

Der kan dog være bebyggelser, hvor det ikke er muligt at opfylde enkelte bestemmelser, uden samtidig at foretage "indgribende ændringer" i bygningen. Det kan fx være flytning af bærende vægge.

I disse tilfælde kan kommunen efter en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle bestemmelser ikke helt opfyldes, dvs. lempes. Kravene skal stadig opfyldes i så høj grad som muligt, ikke frafaldes.

Et eksempel kan være installation af en elevator i en ældre bygning, hvor der ikke kan laves en ekstern skakt, og hvor en type 2 elevator kræver flytning af de bærende vægge på en bagtrappe. Her kan kommunen lempe kravet om størrelse som en type 2 elevator og tillade en lidt mindre.

C

Så gode løsninger som muligt, hvis ombygningsbestemmelsen ovenfor finder anvendelse: ombygningsarbejdet skal ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen.

BR 10 3.1 stk. 2 Vejl.

Lempes kravene kræves det, at hensigten i tilgængelighedsbestemmelserne følges i så høj grad som muligt, og at løsningen kan bruges i praksis. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes.

I eksemplet med elevatoren ovenfor vil det betyde, at der skal indbygges den størst mulige elevator, med indretning og adgang som krævet i bygningsreglementet.

C
Kan kapitel 3's bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. BR 10 3.1 stk. 2 Vejl. Sætningen betyder At hvis bygningsreglementets bestemmelser kan opfyldes, når der ombygges, uden at kræve indgribende ændringer som fx flytning af bærende vægge, må der ikke lempes på bestemmelserne. C

Følg "Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri". Bekendtgørelse 1250 gælder på lige fod med Bygningsreglementet. Læs også uddybningen i Erhvervs- og Byggestyrelsens"Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser".

 

BR 10 3.1 stk. 2 Vejl.

Bekendtgørelsen betyder bl.a.,  at der altid skal skabes en niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration. Dette gælder ombygninger, som ikke berører emner, der har med tilgængelighed at gøre. Det kan også komme på tale at skulle indrette handicaptoilet,  p-pladser og i nogle tilfælde elevator. Det afhænger af om det kan lade sig gøre indenfor 9 % af byggesummen.

Bygherren skal selv sørge for at foretage disse udregninger, særligt når der er tale om mindre kompliceret byggeri, der ikke skal byggesagsbehandles eller anmeldes.

C

Ændret anvendelse: Undersøg om der gælder andre tilgængelighedskrav som følge af ændret anvendelse og anden lovgivning

Ændret anvendelse før

Ændret anvendelse efter

Anden lovgiv-ning

Når en bygning overgår fra en type anvendelse til en anden, er det vigtigt at være opmærksom på, at anden lovgivning kan stille nye krav til indretningen af den ændrede anvendelse. Hvis fx en boghandel ændres til en cafe med udskænkning af spiritus, og der i forvejen kun findes et personaletoilet, kan Fødevarestyrelsen forlange, at der skal bygges et separat kundetoilet.

Bygningsreglementet 3.4.1 stk. 5 stiller krav om, at dette skal være kørestolsegnet og have niveaufri adgang udefra. Dette kan kræve, at også indgangspartiet til cafeen ombygges.

Hvis der ikke er plads i adgangsetagen til det nye toilet, og dette indrettes på en anden etage, kræves lift hertil. Der kræves et tidligt overblik over disse forhold for at kunne fastsætte pladskrav og økonomi i forbindelse med den ændrede anvendelse.

For fødevarevirksomheder med begrænset åbningstid, få brugere eller for lidt plads til at indrette toiletter, er der mulighed for at lempe på kravet om separate toiletter.Så skal der til gengæld være adgang til et egnet toilet et andet sted, som dog ikke må vær et offentligt toilet.

Se den fulde tekst i "Vejledning 9025 af 17. januar 2013 om fødevarehygiejne", bestemmelse 6.

C

Tilgængelighedskrav ved byggetilladelse, beregnet efter byggebudget

Ombygning 9% før

 

Krav ved byggetilladelse

Vejl. til kommu-nerne

Vejl.

Ved ombygninger, som ikke omfatter emner med en tilgængelighedsbestemmelse, kan der alligevel stilles krav fra kommunen om øget tilgængelighed gennem ombygningen.

Det skyldes en ændring af Byggeloven i 2004 og en tilhørende bekendtgørelse 1250, og kan betyde der skal afsættes op til 9 % til mere i byggebudget end oprindelig beregnet.

Et hovedpunkt i Bekendtgørelse 1250 er fx, at der altid skal skabes mindst en niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration.

Dette gælder også ombygninger, som ikke berører emner, der har med tilgængelighed at gøre.

Bygherren skal selv sørge for at foretage disse udregninger, når der er tale om mindre kompliceret byggeri, der ikke skal byggesagsbehandles eller anmeldes.

Et andet væsentligt punkt er, at kommunen skal kræve indretning af
1) handicapegnede p-pladser, 2) handicapegnede toiletter og 3) elevator (ved offentligt tilgængeligt byggeri),
hvis disse ikke findes i forvejen, og det kan lade sig gøre indenfor 9 % af den samlede ombygningssum. Til dette kan kommunen i første omgang anvende prisoverslag fra Erhvervs-og Byggestyrelsens vejledning.

Ombygning af bebyggelse som også indeholder beboelse er normalt ikke omfattet af kravene.

Se den fulde tekst i Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser"

C

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 230:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 12. marts 2014