Bygningsindretning

Tilgængelighed til taget

Bygningsreglement 2010 og SBi-anvisning 230

Bygningsreglement 2010 og SBi-anvisning 230 indeholder krav og vejledninger til bl.a. indretning af bygninger. SBi's tjeklister om tilgængelighed for personer med handicap samler og uddyber kravene, så de bliver lettere at arbejde med.

Klik her for tjeklister for tilgængelighed, BR 10 og BR 08

 

Forskningsudgivelse

VANDHALLA - Evaluering af tilgængeligheden af Egmont Højskolens Vandhalla

SBi har evalueret tilgængeligheden af Vandhalla, et idræts- og vandtræningscenter på Egmont Højskolen.

Forskningsudgivelse

Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning.

Forskningsudgivelse

Tilgængelige hotelværelser

Anvisning 259

Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål

SBi-anvisning 259 beskriver indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Anvisning 250

Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål

Denne anvisning gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, som med fordel kan gennemgås i byggeriets tidlige faser.

Anvisning 249

Tilgængelige boliger - indretning

Anvisningen behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser.

Forskningsudgivelse

Modeller for dokumentation og kontrol af tilgængelighed

Denne rapport præsenterer syv forskellige modeller for, hvordan man kan håndtere kontrol og dokumentation af tilgængelighed i bygninger.

Forskningsudgivelse

Tilgængelighed i forbindelse med ombygning – et casestudie af Nordkraft

Rapporten undersøger, hvordan tilgængelighed løses ved ombygningen af et eksisterende byggeri.

Forskningsudgivelse

Funktionsbaserede tilgængelighedskrav

En analyse af udfordringer og barrierer for en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

Forskningsudgivelse

Regulering af tilgængelighed i udlandet

Rapporten sammenligner med de nærmeste landes indsatser og erfaringer og fremhæver elementer, der måske kan bruges i Danmark, hvis vi ønsker at gå nye veje for at forbedre tilgængeligheden.

Forskningsudgivelse

Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

Trods bestemmelser i Bygningsreglementet om tilgængeligheden af nybyggeri for personer med handicap kan man tit se mangler i forhold til opfyldelsen af disse bestemmelser. I rapporten er undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan.

Tjekliste til pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til vejledningen: Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Vejledning

Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer. En vejledning

Vejledningen giver anbefalinger til pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering, forflytning, pleje og behandlingaf svært overvægtige personer i soveværelse og sengstue samt toilet og badeværelse på hospitaler og i hjemmeplejen.

Publikation

Achieving full participation through Universal Design

Europarådets vejledning om Universelt Design som middel til at opnå mere fuld deltagelse for alle i samfundslivet, inklusive det byggede miljø, transport, produkter, information, services, uddannelse, job og sundhed. Vejledningen knytter sig til Europarådets resolution fra 2008 om Universelt Design, og et af hovedbudkaberne er, at hvert land bør sørge for en effektiv proces i indførelsen af Universelt Design, især mht principper, koordinering, implementering og kontrol.

Mærkningsordning

Mærkningsordning for almene boligers tilgængelighed

På www.handicapbolig.dk vises resultaterne af Landsbyggefondens gennemgang af op mod 158.000 af landets 420.000 almene boliger. Det er primært den fysiske tilgængelighed til boligerne, som er opmålt og kategoriseret for kørestolsbrugere, gangbesværede, synshandicappede og - i mindre grad - personer med astma og allergi.

Forskningsprojekt

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer – en vejledning

Odense Universitetshospital, Nyborg Kommune, Hjælpemiddelinstituttet, konsulentfirmaet Plambech og Bøgedal samt SBi, skal i fællesskab udvikle ny viden om pladsbehov og indretning på hospitaler, plejeboliger og i hjemmeplejen til svært overvægtige personer.

Mit hjem - mit valg

Tænketanken under Det Centrale Handicapråd har udgivet manifestet 'Mit hjem - mit valg', hvor de anbefaler, at manifestets løfter og retningslinjer bør være fundamentet for arbejdet med fremtidens boliger for mennesker med handicap.

Forskningsudgivelse

Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier

Designbegreberne tilgængelighed, universelt design og design-for-alle præciseres i sammenhæng med de tilknyttede implementeringsstrategier og brugersegmenter samt præsenteres i et historisk og internationalt perspektiv.

Anvisning 222

Tilgængelige boliger

I anvisningen begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

Pressemeddelelse

Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed

SBi tilbyder arkitektstuderende undervisning i hvad personer med nedsatte funktioner har af behov til boliger og bygninger.

Publikation

Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser

Gennem telefoninterview er det kortlagt hvad kommunale byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere ved om bestemmelserne i byggelovgivningen om tilgængelighed i offentlige bygninger.

IT-værktøj

Tilgængelighed i folkekirken

Hjemmeside, hvor menighedsråd kan tjekke tilgængeligheden i og omkring kirken, og få udførlig anvisning på, hvordan eventuelle mangler kan udbedres.

Håndbog

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udarbejdet af KL, Socialministeriet, Frederiksberg Kommune, Bygge- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og Københavns Kommune

Håndbog

Egnet Byggeri - for ældre og handicappede

Ribe Amts Hjælpemiddelcentral: Egnet Byggeri - For ældre og handicappede

DS/EN 81-70

Elevatorstandarden

Dansk Standard: DS/EN 81-70 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer - Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

DS 3028

Tilgængelighed for Alle

Inden for tilgængelighedsområdet er der i 2001 udgivet standarden "DS 3028 Tilgængelighed for Alle".

Tidligere lovgivning

Cirkulære nr. 49

Ophævet med virkning fra den 7. april 2008: Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 - Cirkulære om bygge- og anlægsarbejders indretning med hensyntagen til bevægelseshæmmede.

Lovgivning

Byggeloven

Den gældende byggelov er fra 1998, og senere reguleringer og lovændringer baserer sig på denne byggelov. Byggeloven indeholder grundlæggende regler og principper og supplerende regler.

Lovgivning

Vejledning til kommunerne

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser" fra Erhvervs- og Byggestyrelsen."

Forskningsudgivelse

Offentlige, handicapegnede toiletter

Undersøgelse af handicapvenlige toiletter med henblik på at finde frem til en indretningsmodel, der problemfrit kan anvendes af flertallet af toiletternes målgrupper.

Vejledning

Lys, farver og kontraster

Vejledning i hvordan man skaber et godt lys indendørs med henblik på tilgængelighed.

Vejledning

Indendørs belægning

Tilgængelige belægninger indendørs: Informationsgivende egenskaber og tilstrækkelig bæreevne og overfladehårdhed.

Vejledning

Toilet og bad i beboelser - plejekrævende beboere

Udformning af toiletter i boliger med henblik på kørestolsbrugere, og med plads til fornødne hjælpere og anvendelse af hjælpemidler.

Vejledning

Indendørs ledelinier

Om udformning af indendørs ledelinier til støtte for synshandicappedes orientering. Akustiske, optiske og taktile egenskaber.

Anvisning 146

Køkkener for bevægelseshæmmede

Anvisningen giver retningslinier for indretning af køkkener i boliger specielt beregnet for ældre og bevægelseshæmmede, herunder kørestolsbrugere.

SBi-kursus

Demensvenlige plejeboliger

Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.