Vejledning til ansøgere til videnskabelige stillinger

Når man søger en stilling som forsker eller seniorforsker ved SBi, skal det samlede ansøgningsmateriale omfatte ansøgning, CV, eksamensbevis, påberåbte publikationer og andet materiale samt liste over det medsendte materiale.

Materialet fremsendes pr. email eller i fysisk form, i sidstnævnte tilfælde i fire eksemplarer (dog kun tre kopier af publikationer).

Indhold af selve ansøgningen

En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.

Indhold af CV

 • Navn, fødselsdato, privatadresse, telefonnummer (arbejde og privat) samt emailadresse.
 • Hidtidige arbejdsforhold m.m.
 • Videnskabelige kvalifikationer.
 • Evt. undervisningsmæssige kvalifikationer.
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Bilag til ansøgningen

 • Opdateret CV
 • Kopi af beviser for opnåede akademiske grader
 • Komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgeren ønsker at påberåbe sig.
 • Maks. 10 videnskabelige arbejder for seniorforskere og maks. 5 videnskabelige arbejder for forskere.
 • Referencer/anbefalinger.
 • Hvis der skal medsendes medforfattererklæringer, vil dette fremgå af stillingsopslaget.
 • Dokumentation for evt. øvrige kvalifikationer, fx i forhold til viden- og teknologioverførsel samt patentering og samarbejde med eksterne parter.

Ansøgere skal bestræbe sig på kun at indsende materiale af relevans for den opslåede stilling.

Bedømmelsen

Alle ansøgere til stillinger på forsker- og seniorforskerniveau skal bedømmes af et bedømmelsesudvalg.

Udvalget skal bestå af en intern og to eksterne bedømmere, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Bedømmerne skal mindst være på lektor-/seniorforskerniveau eller svarende til stillingens niveau, og de skal have faglige kundskaber inden for det pågældende fagområde.

Bedømmelsesudvalget skal behandles på Akademisk Råd, før det bliver endeligt godkendt af SBi's direktør. Ansøgerne orienteres om sammensætning af udvalget, inden bedømmelsen påbegyndes.

I bedømmelsen angives, om den enkelte ansøger er kvalificeret eller ikke kvalificeret til stillingen. Bedømmelsen af den enkelte ansøger sendes til pågældende til orientering, inden der tages endelig beslutning om ansættelse.

Ansættelsesprocedure

 • Der afholdes ansættelsessamtale, inden direktøren træffer beslutning om ansættelse. Beslutningen om ansættelse sker ud fra en samlet vurdering af, hvem der er kvalificeret. Direktøren kan også beslutte, at der på det foreliggende grundlag ikke skal ske en ansættelse, uanset om der er kvalificerede ansøgere eller ej.
 • Efter afslutning af ansættelsessagen bedes bedømmelsesudvalget returnere ansøgningsmaterialet til SBi. Originale publikationer vil herefter blive returneret til ansøger.

Regelgrundlag for ansættelsesproceduren

 • Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) nr. 284 af 25. april 2008.
 • Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter fra 13. juni 2007.
 • Det pågældende stillingsopslag.

Marts 2009

Sidst opdateret 27. juni 2012