Startskud for "Center for Informationsteknologi i Byggeri og Anlæg"

Et udvalg under Akademiet for de tekniske Videnskaber (ATV) har siden efteråret 1995 arbejdet med at etablere et "Center for Informationsteknologi i Byggeri og Anlæg". Udvalget er ved at afslutte sit arbejde, og planlægger at invitere til et stiftende møde for Centeret i september 1996. Alle med interesse for Centeret og dets virksomhed opfordres til at tilkendegive dette ved henvendelse til udvalgets sekretariat enten i ATV eller på Statens Byggeforskningsinstitut, SBI.

For at klarlægge grundlaget for etablering af et "Center for Informationsteknologi i Byggeri og Anlæg" har et udvalg under ATV gennemført en høringsrunde blandt udvalgte universiteter, institutioner og virksomheder. Formålet har været at identificere igangværende og planlagte aktiviteter samt at måle interessen for at indgå i en eller anden form for centerkonstruktion med det formål at koordinere aktiviteterne inden for informationsteknologiens anvendelse i byggeri og anlæg. Der blev konstateret bred interesse for ideen.

ATV's udvalg har på dette grundlag udarbejdet et foreløbigt forslag til de formelle rammer. I følge forslaget bliver centerets formål at drive forskning, udvikling og undervisning, samt at fungere som samlingspunkt for såvel danske som internationalt rettede aktiviteter inden for området. Centeret opbygges via en forpligtende samarbejdsaftale mellem de deltagende universiteter, institutioner og ikke mindst virksomheder, og disse vælger et råd til at koordinere Centerets overordnede aktiviteter. Der etableres en interessegruppe af virksomheder og institutioner, der holdes orienteret om Centerets aktiviteter, herunder deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde.

Ved etableringen af Centeret sigtes på at få en synergieffekt skabt gennem tættere kontakt mellem forskning, udvikling og aktuelle anvendelser samt et landsdækkende samarbejde inden for kandidat- og efteruddannelse - og ikke mindst styrkelse af området gennem etablering af en gruppe af erhvervsforskerprojekter.

Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Teknologisk Institut forventes at deltage som centrale enheder i centersamarbejdet, og de vil i samarbejde med ATV's udvalg og repræsentanter for virksomhederne i løbet af sommeren udarbejde et forslag til en faglig plan for Centerets virksomhed.

ATV's udvalg, der har professor Steen Krenk, Lunds Tekniske Högskola, som formand, gennemfører arbejdet med økonomisk støtte fra Knud Højgaards Fond, Bygge- og Boligstyrelsen og SBI.

Alle med interesse for Centeret og dets virksomhed opfordres til at tilkendegive dette ved henvendelse til udvalgets sekretariat enten i ATV eller SBI.
Civilingeniør Claus Thomsen, ATV, tlf. 45 88 13 11, Seniorforsker Carsten Rode, SBI.


Udvalgets arbejde er en udmøntning af de anbefalinger, der blev fremlagt i ATV's rapport "Informationsteknologi i byggeriet - FoU-strategi", august 1994.

Forskere

Carsten Rode, Claus Thomsen

Sidst opdateret 27. juni 2012